Obchodné podmienky - KaschPro - kvalitní parapety a příslušenství

Obchodné podmienky

prevádzkovateľ

Forest Work s.r.o.
Sídlo: Zelenohorská 986, 398 11  PROTIVÍN
IČO: 02951053
DIČ: CZ03154246
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, složka 2378

Objednávanie

1. Zákazník objednáva produkty predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e – mailom (vrátane objednávky cez e-shop). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108 / 2000 Zz v znení neskorších predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e – mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, názov produktu, popis produktu s parametrami uvedenými v e – shope, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu uvedené podmienky spĺňa automaticky). Uvedené údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122 / 2013 Zz použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúce prepravu produktov).

Kupujúci môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o vymazanie ním poskytnutých osobných údajov z jeho databázy, pričom prevádzkovateľ tak okamžite urobí.

3. Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom “nákupného košíka” vyberiete a naspecifikujete produkt, ktorý bude zhotovený podľa Vami zadaných Vašich zvláštnych požiadaviek (produkty sú vyrábané na mieru) a následne prejdete k “Pristúpiť k objednávke”, kde si zadáte doručovacie údaje, spôsob doručenia a spôsob platby a kliknutím na tlačidlo “Potvrď objednávku” odošlete objednávku. Po doručení objednávky poskytovateľovi, bude táto objednávka zaevidovaná v systéme poskytovateľa a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Obratom obdržíte potvrdenie prijatia objednávky e – mailom a následne Vám bude potvrdené či Vami vybraný produkt je dostupný a to buď telefonicky, alebo elektronickou poštou. V prípade, že výrobok nie je momentálne na sklade, resp. nie je možné ho dodať, budete o tejto skutočnosti okamžite informovaný elektronickou poštou, prípadne telefonicky.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu dôkazu storna pre poskytovateľov a následného zastavenie vybavovania objednávky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e – mail a popis objednaného produktu s parametrami uvedenými v e – shope. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez omeškania – najneskôr však do 15 dní od stornovania, vrátená bezhotovostným prevodom na ním uvedený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodnú inak.

5. Ak spotrebiteľ po uskutočnení objednávky požaduje jej zmenu, je povinný túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo e-mailom do 24 hodín od záväznej objednávky, zmena objednávky podlieha súhlasu poskytovateľa, ktorý tieto zmeny zaznamená v pôvodnej objednávke spotrebiteľa, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany na storne pôvodnej objednávky a uplatnení objednávky nové.

6. Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti produktu alebo nedostatku výrobných kapacít, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať produkt spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e – mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

7. Zmluva bude uložená u poskytovateľa a spotrebiteľmi bude na požiadanie dostupná k nahliadnutiu u poskytovateľa. Jazyk zmluvy je český. 8. Predávajúci je viazaný zmluvou po dobu 30 dní od jej vytvorenia spotrebiteľom.

8. Kupujúci berie na vedomie, že pri formátovaní našich výrobkov je tolerancia na rez +,- 5 mm.

Dodacie podmienky

1. Všeobecne je doba dodania alebo odberu
– Plastové parapety: bílá 3-5 pracovních dní, ostatní dekory 4-9 pracovních dní.
– Venkovní parapety: 4-9 pracovních dní.
– Obkladové palubky: 3-5 pracovních dní.
– Doplňkové profily k palubkám: na objednávku.
– Kuchyňské pracovní a zádové desky: 4-9 pracovních dní.
– Montážní potřeby: 3-5 pracovních dní.
– Dřevotřískové parapety: 4-9 pracovních dní. Šířky od 681 mm do 800 mm 9-11 pracovních dní.
pokiaľ nie je pri jednotlivých produktov uvedené inak. Pri ostatných produktov je zákazník informovaný individuálne. Deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania, ale až nasledujúci deň. Pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Pokiaľ si zákazník objedná rôzne produkty, s rôznou dobou dodania, budú mu doručené jednorázovo pričom ich doba dodania bude zodpovedať produktu s najdlhšou dobou dodania (príklad – ak si objednáte dva produkty, pričom ich doba dodania je 7 a 10 dní, automaticky bude pre celú objednávku platiť najdlhšia dodacia lehota, teda 10 dní). Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy produktov nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. Ak by sa dodacia lehota predĺžila, bude spotrebiteľ včas o termíne dodania informovaný e – mailom alebo telefonicky. Pre potreby určenie počtov dní dodania sa počítajú pracovné dni.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo produktov, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky spotrebiteľa, za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená alebo odoslaná mailom faktúra.

3. Ak je doručená zásielka poškodená, spotrebiteľ spíše pri preberaní produktov reklamácii s doručovateľom a bezodkladne o tom informuje poskytovateľa. Následne pri riešení reklamácie je spotrebiteľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

4. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať si objednané produkty a zaplatiť za objednané produkty dohodnutú cenu.

5. Bezdôvodné odmietnutie prijatia produktov, alebo ak zásielku nemožno doručiť z iného dôvodu (napr. Adresát neznámy), poskytovateľmi vzniká škoda a spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny objednaných produktov, najmenej však 1000Sk. Povinnosť prevziať produkty a uhradiť kúpnu cenu produkty tým nie je dotknutá.

6. Zásielky zasielame podľa skutočných rozmerov a váhy balíka prostredníctvom DPD, GLS, FOFR, TOPTRANS. Deň pred plánovanou expedíciou Vám e-mailom potvrdíme konkrétnu prepravnú spoločnosť. V deň doručenia Vás kuriér kontaktuje na uvedenom telefónnom čísle.

7. Tovar je kupujúcemu doručený do dvoch pracovných dní od expedície z nášho skladu.

8. Predajca si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípade nepredvídateľných prírodných udalostí a nepredvídateľných skutočností vo výrobe a u dodávateľov.

Cena a platobné podmienky

1. Cena uvedená za objednávku je konečná a nie sú už účtované žiadne ďalšie doplatky. Ceny produktov sú zobrazené pri každom produkte. Pri konfigurovateľných produktoch sa konečná cena zobrazí až po zadaní všetkých potrebných parametrov. Ceny produktov môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v náväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Súčasťou celkovej ceny za objednávku sú aj poplatky za dopravu a spôsob platby, ktoré sú uvedené pri tvorbe objednávky.

Cena dopravy parapetov:

 • Drevotrieskové parapety a drevotrieskové parapery bez nosa
  • Základná cena: 11,5 € + 1,33 € za každý kus
  • Cena nadrozmernej prepravy:
   • Dĺžka do 1700mm: základná cena
   • Dĺžka nad 1700mm – 2200mm: základná cena + 1,77 € za každý kus
   • Dĺžka nad 2200mm – 2600mm: základná cena + 2,65 € za každý kus
   • Dĺžka nad 2600mm: základná cena + 5,31 € za každý kus
 • Plastové, pozinkované, hliníkové a medené parapety
  • Základná cena: 11,5 € + 1,33 € za každý kus
  • Cena nadrozmernej prepravy:
   • Dĺžka do 1700mm: základná cena
   • Dĺžka nad 1700mm – 2200mm: základná cena + 1,11 € za každý kus
   • Dĺžka nad 2200mm – 2600mm: základná cena + 1,55 € za každý kus
   • Dĺžka nad 2600mm: základná cena + 2,43 € za každý kus
 • Žulové a mramorové parapety a žulové prahy
  • Základná cena: 30,95 € + 13,27 € za každý kus
  • Cena nadrozmernej prepravy:
   • Dĺžka do 1700mm: základná cena
   • Dĺžka nad 1700mm – 2200mm: základná cena + 2,21 € za každý kus
   • Dĺžka nad 2200mm – 2600mm: základná cena + 3,32 € za každý kus
   • Dĺžka nad 2600mm: základná cena + 4,42 € za každý kus

Ceny sú uvedené bez DPH

 

Cena dopravy obkladových paluboviek u množstvo:

Do 50 kusov: 44,79 
Od 51 kusov: 44,79 € + 22,75 € za každé ďalšie balenie

Balenie obsahuje 50 kusov

Ceny sú uvedené bez DPH

 

Cena dopravy pracovných dosiek a chrbtových dosiek k pracovným doskám:

Kuchyňská deska … 25 EUR
Zádová deska … 15 EUR
Kombinace pracovní a zádové desky …. 29 EUR

Všetky uvádzané ceny sú konečné.

2. Kupujúci má možnosť dohodnúť si pripoistenie okamžitej výmeny tovaru pri reklamácii tovaru, a to pri dokončení objednávky v “nákupnom košíku” za uvedenú sumu u tejto služby. Ak dostane kupujúci tovar s chybou spôsobenou pri preprave alebo výrobe, či dôjde k strate zásielky počas prepravy, získavate s týmto pripoistením po reklamácii istotu okamžitého zaslanie nových produktov.
Všetky uvádzané ceny sú konečné.

3. Spotrebiteľ uhrádza platbu podľa svojho výberu:

 • Bankovým prevodom / vkladom na účet

4. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny prepravcu, pri nezmenenej cene pre spotrebiteľa

Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

 

Preberanie produktu

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať produkt v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka zreteľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať poskytovateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať “Zápis o škode na zásielke”. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet poskytovateľa. Do doby prechodu vlastníckych práv z poskytovateľa na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti zložiteľa veci a produktov a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt poskytovateľa.

4. Poskytovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľov.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

Odstúpenie od zmluvy                  

1. Na základe § 1829 zákona č.. 89/2012 Zb, Občiansky zákonník v platnom znení má spotrebiteľ – fyzická osoba (spotrebiteľ), právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne, pričom odstúpenie musí byť osobne doručený predávajúcemu na adresu sídla v uvedenej lehote alebo podané na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. V súlade s § 1837 písm. d) citovaného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodávka tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

3. Pokiaľ sa jedná o produkt, ktorý je možné vrátiť, má spotrebiteľ právo počas lehoty 14 dní od prevzatia produktu, produkt rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať produkt používať a po niekoľkých dňoch vrátiť poskytovateľovi. Produkt musí byť zaslaný (zaslanie treba preukázať) alebo doručený poskytovateľovi najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Produkt zasielajte prosím späť nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď..) A s originálnym dokladom o kúpe na adresu poskytovateľa. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Odporúčame Vám produkt poistiť. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, poskytovateľ prevezme produkt späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt, alebo za službu, alebo zálohu, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Je potrebné zopakovať, že spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy u produktu, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený špeciálne pre jedného spotrebiteľa, alebo na produkt, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

 

Záruka a servis

1. Záručná doba je uvedená u každého produktu min však 24 mesiacov. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktu spotrebiteľom. Dôkladne si uschovajte doklad o prevzatí (zaplatení) produktu.

2. V prípade, že ste od nás dostali produkt, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr uplatnite reklamáciu. Po obdržaní reklamovaného produktu poskytovateľmi bude spotrebiteľ e – mailom o tejto skutočnosti okamžite informovaný. Poskytovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu upovedomí o tom spotrebiteľa formou elektronickej pošty, ak sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude spotrebiteľovi doručený prostredníctvom e – mailu a následne doporučenou poštou reklamačný protokol. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku rozhodne poskytovateľ o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový produkt. Produkt musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od poskytovateľa. K reklamovanému produktu musí byť priložené všetky listiny, ktoré spotrebiteľ s produktom dostal (faktúra, doklad o prevzatí produktu, prípadne záručný list a iné). Reklamovaný výrobok musí byť riadne vyčistený.

 

3. Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady výrobku sa rozlišujú podľa toho o aké chyby ide. Ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo: – Na odstránenie vady bezplatne, včas a riadne – Na výmenu produktu, alebo ak sa chyba týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť chyby. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný produkt za bezchybný, pokiaľ to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako produkt bez vady má spotrebiteľ právo:

 • Na výmenu produktu
 • Na odstúpenie od zmluvy / vrátenie peňazí /
 • Rovnaké práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb produkt riadne užívať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká chyba, aká bola v záručnej dobe najmenej 2 – krát odstraňovaná, vyskytne znova. O väčší počet vád pôjde v prípade, keď produkt má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto chýb bráni riadnemu užívaniu produktu.

Pokiaľ ide o neodstrániteľné chyby, za ktoré poskytovateľ zodpovedá, ale pri ktorých možno produkt užívať, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4. Záručný servis zabezpečuje poskytovateľ internetového obchodu. Informácie o spôsobe vykonania záručného servisu Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e – mailu.

5. Spotrebiteľ je povinný si produkty pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že sa objaví na produktoch chyba, je povinný ju bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi. Ak spotrebiteľ produkty neprezrie alebo inak nezaistí, aby boli prezerané pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke len v prípade, že preukáže, že výrobky mali chybu už v čase jeho prevzatia. Prehliadku je spotrebiteľ povinný uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení riadnej starostlivosti.

6. Pred prvým použitím produktu je spotrebiteľ povinný riadne preštudovať všetky dodané dokumenty a to najmä záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky, alebo ďalších dokumentov dodaných k produktu, pretože tieto môžu obsahovať dôležité informácie pre spotrebiteľov. V prípade používania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou alebo nedodržania skladovacích podmienok produktu, nesie spotrebiteľ všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude pravdepodobne posúdená ako neoprávnená.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním produktu, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou spotrebiteľ, poškodenie spôsobného nadmerným alebo nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o produkt, vniknutím cudzích látok do produktu alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou. Na produkt s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami alebo na produkt vykazujúci znaky nekvalifikovanej opravy, sa záruka nevzťahuje.

8. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné chyby, na ktoré bol spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy upozornený a súčasne prevzatie produktu neodmietol. Pokiaľ sa jedná o veci použité, nezodpovedá poskytovateľ za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí spotrebiteľom.

9. Na produkt predávaný za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

10. Reklamovať možno iba chybu produktu, nie jeho vlastnosť. Omyl spotrebiteľa napríklad vo farbe, rozmeroch, materiáli a preto nie je chybou produktu a nie je možné ho reklamovať.

11. Reklamácia musí byť uplatnená tak, aby z nej bolo zrejmé, akú chybu spotrebiteľ reklamuje. Chybu produktu je teda potrebné jednoznačne popísať .. Na reklamácie bez jednoznačného popisu chyby sa neprihliada.

12. Poskytovateľ poskytuje záruku 24 mesiacov za akosť dodaného produktu. Zárukou za akosť preberá poskytovateľ záväzok, že dodané výrobky budú po záručnej dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel, alebo že si zachovajú obvyklé vlastnosti.

 

Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejšie produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Ak spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, poskytovateľ nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a stanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi dodávateľom a spotrebiteľom. V prípade, že sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľná, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

5. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.. 108/2000 Zz v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

6. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7. Poskytovateľ a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísané objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.

 

Ochrana osobných údajov (GDPR)
 1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzavreté podľa Zákona č. 18/2018 Zz

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Tiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa, akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú zastarané,

d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, že nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracovával osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracované v rozpore so zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na kontrolný orgán vo vzťahu k osobným údajom.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa (iba ak sa líši od fakturačnej adresy), telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracované za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov na účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenie skladových (dodacích) listov, zabezpečenie dopravy aj účtovanie v účtovníctve.

6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heuréka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracovávala jednorazovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovaru za účelom hodnotenia kvality nákupu. Na účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prehliadaním tých stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazení stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbory tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8. Súbory cookies si môže kupujúci kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastavenia internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

9. Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov v e-shope pre účely zasielania informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách (e-mailového marketingu), súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na obdobie piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v e-shope pre účely zasielania informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách (e-mailového marketingu) môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu alebo odhlásením. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutie políčka v užívateľskom účte užívateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie používateľského konta) v Zákazníckej sekcii – Zmena osobných údajov. Prevádzkovateľ Vami poskytnuté osobné údaje už nebude používať na účely e-mailového marketingu.

Formulář – odstoupení od smlouvy

Reklamační list e-shop