Zásady ochrany osobních údajů - KaschPro - kvalitní parapety a příslušenství

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobných údajov (GDPR)

1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzavreté podľa Zákona č. 18/2018 Zz

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Tiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa, akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú zastarané,

d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, že nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracovával osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracované v rozpore so zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na kontrolný orgán vo vzťahu k osobným údajom.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa (iba ak sa líši od fakturačnej adresy), telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracované za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov na účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenie skladových (dodacích) listov, zabezpečenie dopravy aj účtovanie v účtovníctve.

6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heuréka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracovávala jednorazovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovaru za účelom hodnotenia kvality nákupu. Na účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prehliadaním tých stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazení stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbory tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8. Súbory cookies si môže kupujúci kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastavenia internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

9. Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov v e-shope pre účely zasielania informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách (e-mailového marketingu), súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na obdobie piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v e-shope pre účely zasielania informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách (e-mailového marketingu) môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu alebo odhlásením. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutie políčka v užívateľskom účte užívateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie používateľského konta) v Zákazníckej sekcii – Zmena osobných údajov. Prevádzkovateľ Vami poskytnuté osobné údaje už nebude používať na účely e-mailového marketingu.