Reklamačný poriadok - KaschPro - kvalitní parapety a příslušenství

Reklamačný poriadok

1. Záručná doba je uvedená u každého produktu min však 24 mesiacov. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktu spotrebiteľom. Dôkladne si uschovajte doklad o prevzatí (zaplatení) produktu.

2. V prípade, že ste od nás dostali produkt, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr uplatnite reklamáciu. Po obdržaní reklamovaného produktu poskytovateľmi bude spotrebiteľ e – mailom o tejto skutočnosti okamžite informovaný. Poskytovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu upovedomí o tom spotrebiteľa formou elektronickej pošty, ak sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude spotrebiteľovi doručený prostredníctvom e – mailu a následne doporučenou poštou reklamačný protokol. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku rozhodne poskytovateľ o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový produkt. Produkt musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od poskytovateľa. K reklamovanému produktu musí byť priložené všetky listiny, ktoré spotrebiteľ s produktom dostal (faktúra, doklad o prevzatí produktu, prípadne záručný list a iné). Reklamovaný výrobok musí byť riadne vyčistený.

3. Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady výrobku sa rozlišujú podľa toho o aké chyby ide. Ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo: – Na odstránenie vady bezplatne, včas a riadne – Na výmenu produktu, alebo ak sa chyba týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť chyby. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný produkt za bezchybný, pokiaľ to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako produkt bez vady má spotrebiteľ právo: – Na výmenu produktu – Na odstúpenie od zmluvy / vrátenie peňazí / – Rovnaké práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb produkt riadne užívať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká chyba, aká bola v záručnej dobe najmenej 2 – krát odstraňovaná, vyskytne znova. O väčší počet vád pôjde v prípade, keď produkt má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto chýb bráni riadnemu užívaniu produktu. Pokiaľ ide o neodstrániteľné chyby, za ktoré poskytovateľ zodpovedá, ale pri ktorých možno produkt užívať, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4. Záručný servis zabezpečuje poskytovateľ internetového obchodu. Informácie o spôsobe vykonania záručného servisu Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e – mailu.

5. Spotrebiteľ je povinný si produkty pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že sa objaví na produktoch chyba, je povinný ju bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi. Ak spotrebiteľ produkty neprezrie alebo inak nezaistí, aby boli prezerané pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke len v prípade, že preukáže, že výrobky mali chybu už v čase jeho prevzatia. Prehliadku je spotrebiteľ povinný uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení riadnej starostlivosti.

6. Pred prvým použitím produktu je spotrebiteľ povinný riadne preštudovať všetky dodané dokumenty a to najmä záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky, alebo ďalších dokumentov dodaných k produktu, pretože tieto môžu obsahovať dôležité informácie pre spotrebiteľov. V prípade používania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou alebo nedodržania skladovacích podmienok produktu, nesie spotrebiteľ všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude pravdepodobne posúdená ako neoprávnená.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním produktu, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou spotrebiteľ, poškodenie spôsobného nadmerným alebo nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o produkt, vniknutím cudzích látok do produktu alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou. Na produkt s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami alebo na produkt vykazujúci znaky nekvalifikovanej opravy, sa záruka nevzťahuje.

8. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné chyby, na ktoré bol spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy upozornený a súčasne prevzatie produktu neodmietol. Pokiaľ sa jedná o veci použité, nezodpovedá poskytovateľ za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí spotrebiteľom.

9. Na produkt predávaný za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

10. Reklamovať možno iba chybu produktu, nie jeho vlastnosť. Omyl spotrebiteľa napríklad vo farbe, rozmeroch, materiáli a preto nie je chybou produktu a nie je možné ho reklamovať.

11. Reklamácia musí byť uplatnená tak, aby z nej bolo zrejmé, akú chybu spotrebiteľ reklamuje. Chybu produktu je teda potrebné jednoznačne popísať .. Na reklamácie bez jednoznačného popisu chyby sa neprihliada.

12. Poskytovateľ poskytuje záruku 24 mesiacov za akosť dodaného produktu. Zárukou za akosť preberá poskytovateľ záväzok, že dodané výrobky budú po záručnej dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel, alebo že si zachovajú obvyklé vlastnosti.