Zameranie a montáž - KaschPro - kvalitní parapety a příslušenství

Zameranie a montáž parapetov

Zameranie vnútorných parapetov

1. Najskôr si zameriate hĺbku parapetov – je nutné zamerať hĺbku na ľavej strane okna aj na pravej strane okna – K väčšej hĺbke pridáme minimálne 3 cm u parapetov drevotrieskových a min. 2 cm pri plastových parapetov. Presah môže byt väčší podľa priania zákazníka.

2. zameranie dĺžky parapetov – zameriame špaletu okná na dĺžku. Montáž parapetov môžeme vykonať medzi špalety presne (pozor je nutná presná montáž, vrátane úpravy parapetov do kónusu u otvorených špaliet), alebo zapustením do omietky (dĺžka podľa priania zákazníka). Odporúčame montáž medzi špalety.

Pozor po nasadení krytiek, sa parapet predĺži o 5 mm.

 

Montáž vnútorných parapetov

Technologický postup montáže vnitřních okenních parapetů

 • Pre montáž vnútorných okenných parapetov je nevyhnutné dodržať stavebnú pripravenosť, ktorá predpokladá pevný, súdržný a rovný povrch podkladu na ktorý budeme montovať.

 • Rovný a pevný podklad musí byť 20-25 mm pod hornou hranou okenného rámu, do ktorého zasúvame parapet.

 • Okenné parapety nie je možné montovať do vlhkého, alebo nevyzretého podkladu, kedy môže dôjsť k vstrebaniu vlhkosti a tým znehodnoteniu výrobku. Prípustná vzdušná vlhkosť je 50 – 70% vzdušnej vlhkosti. Optimálna teplota pri montáži by mala byt v rozmedzí 10 – 25 ° C a nesmie dôjsť k prudkej zmene teploty.

 • Montáž parapetu možno začať po vykonaní štukových omietok a jej vyzretí.

 • Okenný parapet vždy zasúvame pod okenný rám, aby sme ho zabezpečili proti vytrhnutiu. Ak parapet nemôžeme zasunúť, odporúčame pripevniť na okenný rám kovový, alebo plastový profil tvaru “L” alebo “U”, pomocou ktorého parapet zabezpečíme proti vytrhnutiu.

 • Parapety sa osadzujú tak, že medzi bočnou hranou parapetu a špaletou okna je medzera 2 mm, za predpokladu pravouhlosti špalety, ktorá bude začistená akrylátovým tmelom.

 • Medzi stenou a vnútornou hranou nosa ponechať medzeru min. 5 mm.

 • Okenné parapety opracovávame bežnými drevoobrábacími nástrojmi napr. Formátovacie pílou, hornou frézkou, priamočiarou pílou atď. Pri opracovávaní dbáme na čo najmenšie poškodenie laminátovej vrstvy, ktorá chráni nosič pred vlhkosťou.

 • Na upravený a očistený podklad sa nanesie nízko expanznú (max. 40%) montážnu penu, do ktorej uložíme pripravený parapet, ktorý hneď pomocou vodováhy vyrovnáme do spádu cca. 2º a na 10 – 15 minút zafixujeme.

 • Po vytvrdnutí montážnej peny vyplníme škáry medzi okenným rámom a parapetom silikónovým tmelom, rovnako ako medzi murivom a parapetom akrylátovým tmelom vhodného odtieňa.

 • Po dokončení montáže sa urobí kontrola – vonkajšia prehliadka (nepoškrábanost, nepoškodenie) okenných parapetov, prehliadka začistenie škár.

 • Po pokládke parapete nie je možno vykonávať stavebné práce, ktoré vyžadujú vlhký proces, ktoré by mali za príčinu prenesenie vlhkosti do parapetu.

 • Pre dĺžkové napojenie odporúčame použitie dilatačných líšt, dodávaných v rovnakých odtieňoch ako bočné krytky.

 • Na namontované parapety je zakázané stúpať, chodiť po nich a používať ich ako pracovnú plochu pre ostatných pracovníkov na stavbe.

   

  Zameranie vonkajších parapetov

 • Podklad parapetu musí byť absolútne rovný a podopierať ho v celej dĺžke. Ak nie je dodržaná rovina podkladu, musíme rovinu podkladu zaistiť podložkami pre jeho vyrovnanie napríklad klinky. Zároveň by mal čistý, bez akýchkoľvek nečistôt alebo prachu. Podklad by mal tiež mať správny sklon, aby sa zabránilo zadržiavaniu vody pri okne. Sklon by mal mať približne 5 – 7 stupňov od okenného rámu. Priestor pre montáž parapetov od podkladového betónu po hornú drážku by mal byť 25 – 30mm.

 • Šírka alebo tiež hĺbka vonkajšieho parapetu by mala byť určená tak, aby sa zabránilo stekaniu vody po fasáde. Rozmer je teda meraný podľa jednoduchého pravidla – výsledná veľkosť je od podkladového profilu pod rámom okna po krajnú hranu podmurovky. K meranému rozmeru je potrebné pripočítať presah najmenej 30-50mm. Vonkajšie parapety sú už v daných výrobných šírkach a preto zvoľte najbližší vyšší výrobné šírku.

 • Dĺžku podmurovky merajte od ľavej strany špalety po pravú stranu. Ak budete parapet zakončovať bočnými krytkami, odporúčame odpočítať 10mm od nameraného rozmeru (rozmer tvorí sila bočných krytiek a určitá tepelná rozťažnosť parapetu s ktorou je potrebné počítať).

1. Montážny poriadok a postup montáže PVC obkladových paluboviek

Tento návod slúži ako súpis základných pravidiel a odporúčaní, ktoré je potrebné dodržiavať počas montáže strešného podbitia a fasádnych obkladov z PVC paluboviek.
PVC obkladové palubovky sú alternatívou k drevenému podbitie strechy s týmito výhodami:

 • bez nutnosti ďalších opakovaných povrchových úprav – natieranie (úspora financií)
 • dlhá životnosť a stálofarebnosť
 • odolnosť voči mrazu, UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vlhkosti
 • ľahká manipulácia – nízka hmotnosť
 • jednoduchá montáž

 

2. Odporúčané profily, doplnky a náradie:

Profily a doplnky:

 • plastová obkladová palubovka
 • spojovací profil H
 • počiatočný a koncový profil U
 • rohový profil – vonkajšie a vnútorné
 • drevené impregnované laty
 • zinkované skrutky
 • vetracie profily
 • montážny úchyt  (montážná sponka: P872) alebo oceľové spony, ak budeme kotviť sponkovačkou

 

3. Náradie (použite bežné náradie určené pre prácu s drevom):

 • zvinovací meter, vodováha, uholník, obyčajná ceruzka, kladivo
 • ručná alebo elektrická píla s kotúčom alebo plátkom na plasty alebo malá uhlová brúska, olamovací nôž
 • aku skrutkovač
 • sponkovacie pištoľ pre upevnenie paluboviek

 

4. Postup montáže:

Príprava pred montážou (platí pre drevené nosné konštrukcie krovu)

 • U rekonštrukcie je nutné odstrániť všetok materiál existujúcich podhľadov, aby bolo možné skontrolovať stav krovu (konštrukčné drevo) či nejaví známky hniloby alebo zamorenia a podľa potreby nahradiť drevom novým. Je odporúčané vykonať impregnáciu starého dreva. Pred upevnením nového podhľadu musí drevo po impregnácii uschnúť. Je odporúča skontrolovať hydroizolačnú fóliu pod strešnou krytinou, aby nebola poškodená, a to dočasným odmontovaním odkvapového žľabu. Pokiaľ nie je dodržaná rovinnosť musíme podklad vyrovnať alebo si pripraviť podkladový materiál pod rošt.

Vytvorenie nosného roštu pre obklad podhľadu

 • Je nutné pripraviť dostatočne rovný, pevný a únosný rošt napr. Z drevených impregnovaných lát. Odporúčame používať impregnované smrekové laty 30×20 mm alebo 50×30 mm. Rozstupy lát nesmie byť väčšia, ako 30 cm pre montáž bielych profilov. Pre kašírované profily je nutné zmenšiť rozstup max. Na 15 cm. Laty musí byť orientované kolmo k zamýšľanej orientácii lamiel podhľadu. Nosný rošt musí byť pevne pripevnený pomocou skrutiek ku konštrukcii krovu alebo prípadne fasády.

Vytvorenie nosného roštu pre obklad fasády

 • Postup montáže pre obklad fasády je rovnaký, ako pre obklad podhľadu (pozri. Postup vyššie). Obklad fasády môže byť orientovaný vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. Pokiaľ sa jedná o montáž roštu pre zateplenú fasádu, je nutné zachovať medzi tepelnou izoláciou a fasádnym obkladom odvetranú medzeru min. 20 mm, aby bola zaistená cirkulácia vzduchu.
  a) Vytvorenie vodorovného dreveného roštu so zvislou vzdialenosťou latou. Vzdialenosť lát zodpovedá šírke izolácie. Medzi jednotlivými spojmi latou ponechajte medzeru cca 4-6 cm. Tým sa zaistí cirkulácia vzduchu.
  b) Na izolačné dosky, ktoré sa postupne vkladajú medzi laty, sa pripevní difúzna alebo paropriepustná fólia, ktorá slúži k ochrane proti kondenzácii a prenikaniu vody tepelnej izolácie a konštrukcie steny.
  c) Na vodorovný rošt sa namontujte zvislé laty, ktoré zaručia prevetranie. Rozstup maximálne 15-30 cm.
  d) Na zvislej laty montujte postupne fasádny obklad. Horná a spodná časť obkladu nezatvárajte kvôli umožnenie tzv. “Komínový efekt”.

 

5. Montáž plastového obkladu

 • Montáž paluboviek sa začína osadením spojovacích a dokončovacích profilov.
  Pod strešnou krytinou a pri fasáde osadíte ukončovací profil.
  V mieste napojenia lamiel podhľadu osadíte spojovací profil.
  Na roh medzi vodorovnou a zvislou časťou podhľadu osadíte rohový profil.
 • Ukončovacie profily upevnite vhodnými skrutkami so zápustnou hlavou.
 • Obklad z obkladových paluboviek je možné vykonať rovnobežne aj kolmo k fasáde. Palubovky odrezané na potrebnú dĺžku vkladajte do pripravených doplnkových profilov (ukončovacie, spojovacie a rohové profily).
  Prvý palubku vkladanou do ukončovacieho profilu perkom je potreba zrezať toto perko nožom. Ďalšie palubovky do seba postupne zasúvajte (nedotlačujte silou) a priebežne fixujte k nosnému roštu pomocou skrutiek. Pripevňujte k nosnému roštu min. každých 15 cm. Na zvislých častiach podhľadu klaďte palubovky od horného okraja obkladanej plochy smerom nadol. Palubovky by mali byť vždy otočené perkom hore a drážkou dole.
 • U ukončovacích profilov vždy ponechajte dilatačnú medzeru cca 10 mm od koncov obkladových paluboviek. Dilatácia musí byť rozložená rovnomerne na oboch koncoch. U montáže vykonávané pri teplote pod 10 ° C odporúčame zväčšiť dilatáciu na 15 mm (minimálna odporúčaná teplota pri montáži je 8 ° C). Montáž paluboviek neodporúčame pri teplotách nad 25 ° C a na priamom slnku.
 • Max. dĺžka paluboviek by nemala prekročiť 3 m. Väčšie plochy je nutné riešiť spojovacím profilom H. Obkladové palubovky nezasúvajte do ukončovacích profilov “na doraz”. Ponechajte medzeru cca 1 mm (pri tmavých lamiel až 2 mm) pri zasúvaní jednotlivých paluboviek do seba (medzi perom a drážkou).
 • Hydroizolačnej fólie pod strešnou krytinou nesmie zostať ukončená za obkladom, a to z dôvodu zatekania vody a tým následného poškodenia nosnej drevenej konštrukcie.

 

6. Skladovanie:

Obkladové palubovky a doplnkové profily ukladajte v suchu na vodorovnej ploche. Je možné ich podložiť trámiky s rozstupom max. 50 cm a neuschovávajte je na priamom slnku alebo v skladoch pod strechou z jednoduchej krytiny, ktorá sa vplyvom slnečného žiarenia ropaluje a prenáša tak teplo dovnútra. Hrozí nevratné deformácie paluboviek. Balíky s palubovkami môžu byť ukladané na seba do výšky max. 1 m. Pri teplote nad + 25 ° C doporučujeme otvoriť obal na oboch koncoch balíku, aby došlo k prevetrávanie.

 

7. Údržba:

PVC je materiál s elektrickou vodivosťou. Pri manipulácii s PVC materiálom vzniká statický náboj, a preto po montážou môže dochádzať k usadzovaniu prachu na obkladoch. Statický náboj mizne po umytí PVC obkladov vlažnou vodou s prídavkom bežného domáceho tekutého čistiaceho prostriedku alebo špeciálnym prípravkom určeným pre čistenie a údržbu PVC. Takto možno odstrániť aj prípadné znečistenie počas montáže. V žiadnom prípade nepoužívajte čističe na báze acetónu alebo nitro-riedidla, ktoré poškodzujú povrch plastu.

 

8. Bezpečnosť pri práci:

Pri montáži je potrebné dbať všeobecných pravidiel bezpečnosti práce najmä pri používaní kotúčové píly a uhlové brúsky. Používajte pracovný odev, obuv, ochranné rukavice a okuliare.